Khoa Khám Bệnh

1. Giới Thiệu :Khoa khám bệnh được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY. Khẩu hiệu: "TIẾP ĐÓN NIỀM NỞ,...