Khoa Nội Nhi Nhiễm

1. Giới thiệu: Khoa nội được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY. 2. Chức năng nhiệm vụ: - Tiếp nhận...