Khoa Nội Nhi Nhiễm

1. Giới thiệu: Khoa nội được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY. Khẩu hiệu: "TẤT CẢ VÌ AN TOÀN...