Phòng Kế Hoạch Nghiệp Vụ

Giới thiệu: Phòng Kế Hoạch Nghiệp Vụ được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY Chức năng và...

Phòng Tài Chính Kế Toán

1. Giới thiệu: Phòng Tài chính kế toán được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY 2. Chức năng và...

Phòng Tổ Chức – Hành Chánh Quản Trị

1. Giới thiệu: Phòng Tổ Chức - Hành Chánh quản trị được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY. 2....