Phòng Kế Hoạch Nghiệp Vụ

272

1.Giới thiệu: Phòng Kế Hoạch Nghiệp Vụ được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY.

Khẩu hiệu: “KẾ HOẠCH TỐT – HIỆU QUẢ CAO”

2.Chức năng và nhiệm vụ: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ có chức năng: Xây dựng kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng; Hướng dẫn, chỉ đạo, công tác nghiệp vụ chuyên môn; Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế bệnh viện.

Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch, giám sát, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch.

-Hướng dẫn các khoa, phòng thực hiện Quy chế bệnh viện. Thường xuyên, đột xuất tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện quy chế bệnh viện.

-Phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Viện; giữa Viện với các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh.

-Phối hợp chỉ đạo, hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới theo yêu cầu của cơ sở.

-Phối hợp tổ chức, quản lý các lớp đào tạo, tập huấn tại Viện.

-Quản lý, lưu trữ, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định. Quản lý Thư viện. Thực hiện công tác thống kê báo cáo đúng quy định.

-Xây dựng các phương án phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa và các tình huống bất thường khác. Đôn đốc các khoa phòng liên quan triển khai thực hiện khi có dịch bệnh xảy ra.

-Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, phối hợp triển khai công tác nghiên cứu khoa học.

-Định kì sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

-Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

3. Nhân sự: Tổng số 8 nhân viên

-Trưởng phòng: BsCKI. Trương Hữu Đức

-Điều dưỡng trưởng Bệnh Viện: Lâm Minh Trọng.