Phòng Tài Chính Kế Toán

241

1. Giới thiệu: Phòng Tài chính kế toán được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY.

Khẩu hiệu: “TRUNG THỰC, CHÍNH XÁC, CHỐNG LÃNG PHÍ”

2. Chức năng và nhiệm vụ:
– Chức năng: Phòng tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ quản lý tài chính của bệnh viện chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện,tham mưu và đưa ra phương hướng, biện pháp thực hiện các quyết định tài chính của Giám đốc.
– Nhiệm vụ: Tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định, tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định nhà nước, tổng hợp tình hình phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

3. Nhân sự: Phòng tài chính kế toán bao gồm 7 nhân viên
– Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngọc Thu.
– Kế Toán trưởng: Võ Minh Phương.
Bao gồm: 3 Kế toán ĐH, 2 Kế toán TC.