Phòng Tổ Chức – Hành Chánh Quản Trị

300

1. Giới thiệu: Phòng Tổ Chức – Hành Chánh quản trị được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY.

Khẩu hiệu: “ĐOÀN KẾT, TÔN TRỌNG, HẾT LÒNG PHỤC VỤ”

2. Chức năng và nhiệm vụ:
– Tham mưu, giúp việc cho ban giám đốc và tổ chức thực hiện các việc trong lĩnh vực tuyển dụng nhân viên, quản lý và bố trí nhân lực của từng khoa,chế độ chính sách, theo luật và quy chế của bệnh viện.
– Kiểm tra đôn đốc các bộ phận từng khoa thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế bệnh viện.
– Tổ chức các cuộc họp, tiếp nhận công văn, soạn thảo văn bản và trình giám đốc ký văn bản.

3. Nhân sự:  Tổng số 10 nhân viên
– Trưởng phòng:Bác sĩ Đinh Hồng Quang.